Úvodní ustanovení

 1. Pro potřeby těchto Zásad se rozumí:
  1. Provozovatelem (organizátorem) je spolek SLUNCE z.s., identifikační číslo 667 399 93 , se sídlem Třanovice 250, 73995, Česká republika, e-mail: mailto:info@rozhybejme-tranovice.cz
  2. Osobními údaji jména a příjmení jednotlivých členů rodinného týmu, jejich věk, adresa bydliště, emailová adresa, telefonní číslo. Dalšími osobními údaji jsou kontaktní informace o případně používaných kontaktních aplikacích a sociálních nástrojích (Facebook, WhatsApp, Viber)
 2. Provozovatel jakožto správce Osobních údajů tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu práv Uživatele (jak je tento definován níže) souvisejících se zpracováním jejich Osobních údajů.
 3. Provozovatel je organizátorem komunitní soutěže rodinných týmu ROZHÝBEJME TŘANOVICE a za tímto účelem provozuje informační portál https://rozhybejme-tranovice.cz – v rámci této služby jsou Provozovatelem zpracovávány Osobní údaje:
  • v rozsahu v jakém byly poskytnuty Uživatelem při registraci rodinného týmu do soutěže
  • za účelem/účely uvedenými níže v bodě 4.
 4. Provozovatel zpracovává Osobní údaje pro následující účely:
  • evidence rodinných týmů účastnících se soutěže
  • zajištění možnosti komunikace s rodinnými týmy pro účely poskytování informací o akvivitách a akcích připravovaných provozovatelem v komunitní soutěži – email, telefonní kontakt, případně další kontaktní služby sociálních sítí (Facebook, WhatsApp, Viber)
  • nabídky služeb Provozovatele, pozvánky na připravované akce, newsletter  
  • ochranu práv a právem chráněných zájmů správce (oprávněný zájem).
 5. Provozovatel je správcem Osobních údajů. Osobní údaje nejsou zpracovávány žádným jiným subjektem. Ke zpracovávaným Osobním údajům bude mít přístup pouze správce, ostatním účastníkům soutěže nebudou Osobní údaje zveřejněny.

II. Ochrana osobních údajů a informace o zpracování

 1. Na osoby (rodinný tým), které vyplní a odešlou Provozovateli vyplněný registrační formulář z informačního webu https://rozhybejme-tranovice.cz (dále jen „Uživatel“), se vztahuje zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a další příslušné právní předpisy.
 2. Uživatel bere na vědomí, že odesláním vyplněného registračního formuláře započne zpracovávání Osobních údajů Provozovatelem.
 3. Pokud Uživatel neposkytne své Osobní údaje, není možné začlenit uživatele do soutěže a nelze přidělovat uživatelům body . Osobní údaje jsou v této souvislosti nezbytné pro poskytnutí konkrétní služby Provozovatele – tedy účast v soutěži bez registrace rodinného týmu a poskytnutí Osobních údajů Provozovateli není možná.
 4. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání projektu tj. od 20.1.2020 – 31.1.2021. Po ukončení soutěže budou vešekeré Osobní údaje vymazány z databází a odstraněny.
 5. Osobní údaje – telefonní číslo a e-mail- budou zpracovávány pouze pro účely komunikace s rodinným týmem po dobu evidence Uživatele dle článku II. odst. 4 pokud nebude souhlas kdykoliv Uživatelem odvolán.
 6. Po uplynutí lhůty uvedené v článku II. odst. 4, odst. 5 Provozovatel Osobní údaje zlikviduje.
 7. Uživatel  je povinen Provozovateli poskytnout pouze pravdivé a přesné Osobní údaje.
 8. Provozovatel vynaloží maximální úsilí, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování Osobních údajů.
 9. Osobní údaje Uživatelů nebudou předávány žádným třetím osobám, do třetí země ani mezinárodní organizaci.
 10. Osobní údaje jsou a budou zpracovávány v elektronické podobě neautomatizovaným způsobem.
 11. Uživatel bere na vědomí, že může docházet k ukládání cookies společnosti Google LLC na jeho zařízení.

III. Práva Uživatele související se zpracováváním

 1. Uživatel má právo svůj souhlas (v případech, kde zpracování Osobních údajů probíhá na základě souhlasu) se zpracováním poskytnutých Osobních údajů kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu se zpracováním Osobních údajů však není možné v rozsahu a pro účely plnění zákonné povinnosti Provozovatelem. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování Osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas (tj. zejména je?li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech).
 2. Uživatel má dále právo:
  • požadovat od Provozovatele přístup k jeho Osobním údajům;
  • na opravu poskytnutých Osobních údajů;
  • na výmaz poskytnutých Osobních údajů;
  • na omezení zpracování Osobních údajů; a
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
 3. V případě, že by se Uživatel domníval, že Provozovatel provádí zpracování jeho Osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s příslušnými právními předpisy, zejména jsou-li Osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
  • požádat Provozovatele o vysvětlení a to e-mailem na adresu info@rozhybejme-tranovice.cz;
  • vznést námitku proti zpracování a požadovat e-mailem zaslaným na adresu info@rozhybejme-tranovice.cz , aby Provozovatel zajistil odstranění takto vzniklého stavu (např. blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů). Provozovatel o námitce neprodleně rozhodne a informuje Uživatele. Nevyhoví-li Provozovatel námitce, má Uživatel právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění Uživatele obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
 4. Požádá-li Uživatel o informaci o rozsahu či způsobu zpracování svých Osobních údajů, je mu Provozovatel povinen tuto informaci předat neprodleně, nejpozději však do jednoho měsíce od obdržení žádosti Provozovatelem na adrese info@rozhybejme-tranovice.cz
 5. Pokud Uživatel uplatní právo na přístup k Osobním údajům v elektronické formě, Provozovatel mu požadované informace poskytne rovněž v elektronické formě, ledaže Uživatel požádá o jiný způsob poskytnutí informací.
 6. Provozovatel je oprávněn v případě opakované a nedůvodné žádosti o poskytnutí fyzické kopie zpracovávaných Osobních údajů účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady s tím spojené.

IV. Závěrečná ustanovení

 1. Veškeré právní vztahy vznikající v souvislosti se zpracováváním Osobních údajů se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi Uživatelem a Provozovatelem jsou příslušné české soudy.
 2. Uživatelé, kteří prostřednictvím registračního formuláře poskytnou Provozovateli své Osobní údaje za účelem účasti rodinného týmu v soutěži, či poskytnou souhlas se zpracováním Osobních údajů tak činí dobrovolně, svým jménem a Provozovatel jejich činnost nijak neřídí.
 3. Znění Zásad může Provozovatel změnit či doplňovat. O každé takové změně Provozovatel informuje Uživatele  e-mailem nejméně 30 dnů před nabytím účinnosti změn.
 4. Registrací rodinného týmu do soutěže ROZHÝBEJME TŘANOVICE uděluje Uživatel Provozovateli také souhlas s pořizováním fotografií či video záznamů z akcí organizovaných Pořadatelem a jejich zveřejnění na komunitním portále https://rozhýbejme-tranovice.cz za účelem prezentace realizovaných aktivit a činností během doby trvání průběhu soutěže.
 5. Uživatel také uděluje souhlas se zveřejněním jím vloženým fotografiím dokladujícím splnění podmínek aktivity ve formuláři Záznam o aktivitě. Tyto fotografie a ve formuláři uvedené informace o plnění aktivity mohou být zveřejněny na portále https://rozhýbejme-tranovice.cz, ale tyto Záznamy budou přístupné pouze dalším registrovaným uživatelům portálu – anonymním návštěvníkům tyto informace nebudou zobrazeny.
 6. Tyto Zásady nabývají účinnosti 20.01. 2020

Jaké shromažďujeme osobní údaje a proč je shromažďujeme

Komentáře

Když návštěvníci přidají komentář na tento web, jsou shromažďovány údaje zobrazené ve formuláři pro komentář, dále IP adresa návštěvníka a řetězec user agent definující prohlížeč, což pomáhá k detekci spamu.

Službě Gravatar může být poskytnut anonymní řetězec vytvořený z vaší emailové adresy (nazývaný také hash), díky kterému lze určit jestli tuto službu používáte. Zásady ochrany osobních údajů služby Gravatar jsou k dispozici zde: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vašeho komentáře je váš profilový obrázek viditelný pro veřejnost v kontextu vašeho komentáře.

Média

Pokud nahráváte obrázky na tento web (bude potřebné při vyplnění formuláře Záznam o aktivitě – kdy je požadováno doložení splnění podmínek aktivity) , měli byste se vyhnout nahrávání obrázků s vloženými údaji o poloze (EXIF GPS). Návštěvníci webu mohou stáhnout a zobrazit libovolné data o poloze z obrázků na webu.

Kontaktní formuláře

Cookies

Pokud na naše stránky přidáte komentář, můžete povolit uložení jména, emailové adresy a webové stránky do cookies. Tímto způsobem se snažíme zvýšit váš komfort, když budete psát nový komentář už pak nebudete muset tyto údaje znovu vyplňovat. Tyto soubory cookies budou mít životnost jeden rok.

Pokud navštívíte naši přihlašovací stránku, nastavíme dočasné cookies pro ověření, zda váš prohlížeč přijímá soubory cookies. Tento soubor cookies neobsahuje žádná osobní data a při zavření prohlížeče se zruší.

Při přihlašování vám nastavíme také několik souborů cookies pro uložení vašich přihlašovacích údajů a pro nastavení zobrazení obrazovky. Přihlašovací soubory cookies mají životnost dva dny a cookies pro nastavení zobrazení mají životnost jeden rok. Pokud potvrdíte možnost „Zapamatovat si mě“, vaše přihlášení bude trvat dva týdny. Pokud se ze svého účtu odhlásíte, přihlašovací cookies budou odstraněny.

Pokud upravujete nebo zadáváte Záznam o aktivitě, bude ve vašem prohlížeči uložen další cookie. Tento cookie neobsahuje žádná osobní data a jednoduše označuje ID příspěvku, který jste právě upravili. Jeho platnost vyprší po 1 dni.

Vložený obsah z dalších webů

Příspěvky na těchto stránkách mohou obsahovat vložený obsah (například videa, obrázky, články atd.). Vložený obsah z jiných webových stránek se chová stejným způsobem, jako kdyby návštěvník navštívil jiný web.

Tyto webové stránky mohou shromažďovat data o vás, používat soubory cookies, vkládat další sledování od třetích stran a sledovat vaši interakci s tímto vloženým obsahem, včetně sledování interakce s vloženým obsahem, pokud máte účet a jste přihlášeni na danou webovou stránku.

Jak dlouho uchováváme vaše údaje

Pokud přidáte komentář, komentář a jeho metadata budou uchovávána po dobu neurčitou. Údaje jsou uchovávány za účelem automatického rozpoznání a schválení všech následných komentářů, místo jejich držení ve frontě moderování.

Pro uživatele, kteří se registrují na tomto webu, ukládáme také osobní údaje, které uvádějí ve svém uživatelském profilu. Všichni uživatelé mohou kdykoliv vidět, upravovat nebo smazat své osobní údaje (s výjimkou toho, že nemohou změnit své uživatelské jméno). Administrátoři webu mohou také tyto informace zobrazit a upravovat.

Jaká máte práva?

Pokud máte na tomto webu účet nebo jste zde přidali komentáře, můžete požádat o obdržení souboru s exportem osobních údajů, které o vás uchováváme, včetně všech údajů, které jste nám poskytli. Můžete také požádat o odstranění veškerých osobních údajů, které o vás uchováváme. Tato možnost nezahrnuje údaje, které jsme povinni uchovávat z administrativních, právních nebo bezpečnostních důvodů.